• screen 1

    אליפות ישראל הפתוחה בירי מעשי

    צילום: צחי הכט

     

מטרות הסליק - אתר הנשק הישראלי

לשמר ולשפר את רמת המיומנות, הבטיחות והמקצועיות של האוחזים בנשק.

לשמש במה וקהילה לרכישה ולחלוקת ידע בתחומי הנשק השונים.

לשמש מסגרת חברתית תוססת ופעילה, לקידום קהילת אוחזי הנשק בישראל ומטרותיה.

חזרה לשגרה

לאחר מתקפת סייבר שחווינו כולנו, הסליק חוזר לפעילות סדירה.

ברוך שובכם!